Blog

Çevre hukuku

Çevre Hukuku

1. Düzenleyici Çerçeve

1.1 Temel Çevre Koruma Politikaları, İlkeleri ve Kanunları

Kanada’da çevrenin korunmasından federal (ulusal) ve eyalet / bölgesel (bölgesel) hükümetler sorumludur. Federal yasalar genellikle ülke çapındaki tüm projeler veya operasyonlar için geçerliyken, il / bölge yasaları yalnızca belirli bir il veya bölgede bulunan projeler veya operasyonlar için geçerlidir.

Çevre korumayı düzenleyen temel federal yasalar arasında Kanada Çevre Koruma Yasası, Balıkçılık Yasası, Etki Değerlendirme Yasası, Tehlikeli Malların Taşınması Yasası ve Kanada Gezilebilir Sular Yasası bulunmaktadır. Eyaletler, bu yasaları kendi yetki alanlarındaki British Columbia Çevre Yönetim Yasası veya Ontario Çevre Koruma Yasası gibi yasalarla desteklemektedir. Bölgelerin ayrıca, Nunavut’un Çevre Koruma Yasası gibi kendi yetki alanları dahilinde yasaları vardır.

Bu eylemlerin her biri, uyumu sağlamak ve her bir ilgili eylemin hedeflerini ilerletmek için tasarlanmış düzenlemeler, emirler ve yönergelerle vurgulanmaktadır.

2. Yaptırım

2.1 Başlıca Düzenleyici Otoriteler

Kanada’daki temel federal düzenleyici otoriteler arasında Kanada Çevre ve İklim Değişikliği, Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar, Kanada Etki Değerlendirme Ajansı, Kanada Yerli ve Kuzey İşleri, Kanada Kanada, Kanada Parkları ve Kanada Doğal Kaynaklar bulunmaktadır.

Her eyalette veya bölgede başka kilit düzenleyici makamlar vardır ve bunların çoğu düzenleme ve yaptırım yaklaşımlarını federal meslektaşları ile koordine edecektir.

3. Çevresel Olaylar ve İzinler

3.1 Araştırma ve Erişim Noktaları

Çoğu düzenleyici kurum, genellikle rutin teftiş ve soruşturmaları yürütme yetkisi verilen memurlar veya diğer uygulama personelini istihdam eder. Örneğin, bir federal balıkçılık görevlisi, federal balıkçılık yönetmeliklerinin ihlal edildiğine inanmak için makul gerekçeleri varsa, bir tesise veya gemiye girip teftiş edebilir. Bu örnekte, kaplar açabilir, balıkları inceleyebilir veya onlardan örnekler alabilir, testler yapabilir veya belgelerin kopyalarını alabilirler.

Bir suçu soruşturan veya kovuşturma başlatan düzenleme görevlilerinin arama emri almaları gerekebilir. Bir ihlal meydana gelirse, bu memurlar, adli veya idari bir yargılamada suçlu aleyhindeki herhangi bir yargılamada kilit rol oynarlar. Sipariş üzerine sıfır atık kutusu imalatı yapılmaktadır.

Çevre hukukunun uygulanmasına yönelik yaklaşım, çevre olayının ciddiyetine veya yönetmeliğin ihlaline göre değişir. Mümkün olduğunda, Kanadalı yetkililer, gönüllü anlaşmalar ve uygunluk için özel emirler yoluyla çevre yasasını uygular. Kanadalı yetkililer, kirleticileri kirlilik veya kontaminasyonun temizleme maliyetlerinden sorumlu tutacak ve gerektiğinde daha fazla ceza isteyebilir.

3.2 Çevre İzinleri

Çevre izinleri, söz konusu faaliyetin niteliğine ve konumuna bağlı olarak federal ve eyalet / bölge hükümetleri tarafından verilir.

Çok çeşitli faaliyetler için çevresel izinler gerekli olabilir. Örneğin, tehdit altındaki veya nesli tükenmekte olan bir türe zarar verebilecek faaliyetler, Risk Altındaki Türler Yasası kapsamında bir izin gerektirirken, ormancılıkla ilgili faaliyetler ilgili il veya bölgesel düzenleme otoritesinden izin gerektirecektir. Federal ve bölgesel yetki alanları bu durumda tam olarak örtüşmese de, çevresel faaliyetler genellikle hem federal hem de eyalet izinleri ve yetkileri gerektirir ve bu nedenle işletmeler için uyumluluk endişelerini arttırır.

Koşullara bağlı olarak, bazı projeler tek bir süreçle birden çok çevre izni alabilirler, ancak bu her zaman böyle değildir. Kanada’daki proje savunucuları veya operatörlerinin, gerektiği şekilde, federal ve eyalet / bölge düzeylerinde sorumlu hükümet yetkililerinin her birinden izin almaları gerekecektir. Yukarıda belirtildiği gibi, izinler verilmeden önce ya federal ya da eyalet çevre değerlendirmesi (ya da her ikisi) gerekli olabilir.

Kanada projelerini veya operasyonlarını satın almak isteyen yatırımcılar, projenin ilgili izinlerini aldıklarından emin olmak isteyeceklerdir. Çoğu çevre izni devredilebilir, ancak bunu yapmak için hükümet onayı gerekebilir. Bu, bazı durumlarda yerli gruplarla istişareyi tetikleyen uzun bir süreç gerektirebilir. Genellikle, kontrolün değiştirilmesi devletin onayına duyulan ihtiyacı tetiklemeyecektir, ancak ilgili mevzuatın özel gereklilikleri ve ayrıca iznin dilinin, resmi izinlerin gerekli olup olmadığını belirlemek için dikkatlice gözden geçirilmesi gerekir.

Çevresel izinler genellikle zaman sınırlıdır, ancak yetkilendirmenin süresi, izin verilen faaliyetin niteliğine bağlı olacaktır.

İzinler tipik olarak, verildikleri mevzuatın gereklerine uygun koşulları içerir.

Çevresel izinler, genellikle izin verme planı üzerinde sorumluluk sahibi olan uygun devlet kurumuna başvurarak alınır; örneğin, balık veya balık habitatları ile ilgili izinler, genellikle Kanada Balıkçılık ve Okyanuslar’dan alınacaktır.

Çoğu durumda, yürürlükteki mevzuat, çevre izinlerinin yalnızca bunları ellerinde tutmaya yetkili olduklarını gösterebilecek kişilere veya işletmelere verileceğini açıkça belirtir. Örnek olarak, federal Nükleer Güvenlik ve Kontrol Yasası, lisans sahibi, lisans kapsamında verilen belirli bir faaliyeti gerçekleştirmeye yetkili olduğunu gösteremediği sürece, lisansların devrini yasaklamaktadır.

Bazı izin rejimleri, ancak hepsi değil, yarı-adli bir makama (genellikle bir idari mahkeme) veya Bakan olarak bilinen federal hükümetin bir üyesine itiraz yapılmasına izin verecektir. Her durumda, izin verme veya reddetme kararı, adli inceleme başvurusu yoluyla mahkemeler tarafından incelenebilir. Bu kararlardan başka itirazlar kendilerini yetkili yargı mahkemelerinde bulabilir.

4. Çevresel Sorumluluk

4.1 Temel Sorumluluk Türleri

Kanada’daki proje savunucularının veya operatörlerin çevreye verilen zararlar veya çevre yasasının ihlalleri için karşılaştıkları temel sorumluluk türleri arasında para cezaları, çevre izinlerinin kaybı ve cezai kovuşturma yer alır.

Balıkçılık Kanunu gibi çevre mevzuatı, suçlar için hem yargılama hem de cezai hükümler sağlar. Ayrıca, eylem ve benzerleri, zaman içinde meydana gelen herhangi bir işlenen veya devam eden suçun, ihlalin meydana geldiği her gün için ayrı bir suç olarak kabul edileceğini belirtir. Sonuç, çevresel ihlallerin devam etmesi halinde suçluların aynı anda hem büyük para cezalarına hem de cezai hükümlere maruz kalabilmesidir. Suçlar, genellikle mevzuata aykırı olabilecek herhangi bir çalışanı, şirket görevlisini veya lisans sahibini yakalayacak şekilde geniş bir şekilde yorumlanır.

5. Çevresel Olaylar ve Hasar

5.1 Geçmiş Çevresel Olaylar veya Hasarlar için Sorumluluk

Mevcut savunmalara tabi olarak, mevcut veya satın alan bir operatör veya arazi sahibi, kirlenmiş araziyi edinmeleri durumunda sorumluluğa tabi olacaktır. Kanada sorumluluk rejimi, federal ve eyalet hükümetlerinin olası iyileştirme maliyetlerini cebinden ödeyen kuruluşlar olmaktan kaçınmaları için sorumluluğun her zaman geçmiş veya mevcut arazi sahiplerine veya işletmecilerine düşmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

5.2 Sorumluluk Türleri ve Temel Savunmalar

Kanada’daki çoğu çevre mevzuatı, çevreye zarar veren tarafın herhangi bir temizlik veya iyileştirmenin nihai maliyetini karşılamasını gerektiren “kirleten öder” ilkesine göre çalışır.

Bununla birlikte, Kanada’nın kirlenmiş alan mevzuatı, tarihi çevresel olaylar için sorumluluk yükleyebilir veya mevcut bir operatör veya kirlenmiş arazinin arazi sahibine zarar verebilir; örneğin, yeni arazi sahibi kirlenmenin farkındaysa ve yayılmasını azaltmak için hiçbir adım atmıyorsa, söz konusu yeni arazi sahibi mevzuatta belirtilen çeşitli savunmalara tabidir.

Kanada’da çevresel olaylar veya hasarlar için çeşitli sorumluluk türleri vardır. Proje savunucuları, operatörleri veya ürün tedarikçileri, kirlilik veya çevreye zarar verme, belirli çevre düzenlemelerine veya izinlerine uymama, kontamine alanların mülkiyeti, işletimi veya kontrolü veya kontamine alanlara ürün tedariki için sorumlulukla karşılaşabilir. . Ayrıca kontaminasyondan etkilenen özel şahısların rahatsızlık veya ihmal iddialarıyla da karşılaşabilirler.

Durum tespiti savunması, normalde çevre mevzuatını ve çeşitli ortak ve adil savunmaları ihlal etmekle suçlanan taraflar için mevcuttur. Ancak, gerekli özenin yapılamadığı bazı suçlar vardır.

Kontamine alan bağlamında temel ilkelerin ve sorunların çoğunu gösteren yakın tarihli bir vaka JI Properties Inc v PPG Architectural Coatings Canada Ltd, 2015 BCCA 472’dir. Bu temyiz kararı, yasama / düzenleyici rejim, ön mevzuat durumu hakkında yorum sağlar. Sanıkların teselli mektupları ve durum tespiti, çevresel hasara ilişkin zaman aşımı sürelerinin işleyişi ve makul olarak yapılan iyileştirme maliyetlerinin kapsamı.

6. Kurumsal Sorumluluk

6.1 Çevresel Zarar veya Çevre Yasasının İhlalleri için Sorumluluk

Daha önce belirtildiği gibi, Kanada çevresel sorumluluk için kirleten öder ilkesini benimsemiştir ve buna şirketler de dahildir. Çevreye zarar veren veya çevre mevzuatını ihlal eden tüzel kişiler, doğabilecek zararlardan sorumlu olacaktır. Bu, petrol sızıntısı ve kanalizasyon kirliliğinin neden olduğu hasarı veya yaban hayatı, balıkçılık, tehlikeli malların taşınması, tehlikeli maddelerin bertarafı, kontamine alanlar vb. İle ilgili düzenlemelerin ihlalini içerebilir.

6.2 Hissedar veya Ana Şirket Sorumluluğu

Kanada’da çevreyi kirleten bir tüzel kişiliğin hissedarlarının veya ana şirketinin çevreye verilen zarardan sorumlu tutulması nadirdir. Bununla birlikte, Kanada kontamine sahalar mevzuatı, hissedarlar veya kontamine bir mülke sahip olan, kontrol eden veya yöneten bir ana şirket için geçerli olabilecek geniş sorumluluk hükümleri içerir. Ayrıca, çok ender durumlarda, bir taraf veya hükümet mahkemeden “şirket örtüsünü delmek” için izin isteyebilir ve bağlı kuruluşun yaptığı işlemler için ana şirketi dava edebilir.

7. Kişisel Sorumluluk

7.1 Yöneticiler ve Diğer Yetkililer

Çeşitli federal çevre mevzuatı, şirketlerinin çevresel performansı için yöneticilere ve memurlara sorumluluklar yükler. Çevreye verilen zarar veya çevre yasasının ihlali için cezalar şunları içerebilir:

  • şirket hiçbir zaman kovuşturulmamış veya mahkum edilmemiş olsa bile, şirketin kirliliği nedeniyle para cezası veya hapis cezası;
  • şirketin gerekli izinleri veya onayları almaması, gerekli çevresel süreçleri takip etmemesi veya dökülmeleri rapor etmemesi nedeniyle para cezasına çarptırılma;
  • şirketin kirliliğe neden olmasını veya kirliliğe izin vermesini önlemek için tüm makul özeni göstermeme nedeniyle yargılanma;
  • daha önceki bir çevre mahkumiyetine yol açan olayların tekrarlarının olduğu durumlarda şirketin mahkemeyi hor görmesi nedeniyle ağır para cezası veya hapis cezası; veya
  • Şirketin sahip olduğu, kontrol ettiği veya işgal ettiği veya daha önce sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir gayrimenkulle ilişkili tarihi ve güncel mülk kirliliğinin giderilmesi maliyetlerinden kişisel olarak sorumlu olmak.

7.2 Sorumluluğa Karşı Sigortalama

Kanada’daki çoğu yönetici ve memur, görevleri sırasında yapılan her türlü hata ve ihmallere karşı onları sigortalamak için müdür ve memur sigortasına güvenir. Potansiyel çevre ihlallerinin ciddi sonuçları göz önüne alındığında, yöneticiler ve memurların sigorta poliçelerinin bir parçası olarak çevre ihlallerini kapsaması nadir değildir. Ancak, bu tür politikalar, geleneksel olarak standart politikaların bir parçası olarak dahil edilmedikleri için genellikle ek ve pahalıdır.

Yöneticiler ve yetkililer, şirketteki rollerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk için şirketin kendisinden daha fazla tazminat talep edebilir; ancak, şirketin çevre cezaları nedeniyle iflas etmesi durumunda bu daha az yararlı olabilir.

8. Borç Verenin Sorumluluğu

8.1 Finansal Kurumlar / Borç Verenin Sorumluluğu

Finans kuruluşlarının veya borç verenlerin, müşterilerinden birinin neden olduğu çevresel zarardan sorumlu olması olası değildir. Bununla birlikte, Kanada kontamine siteler mevzuatı, bir mülkün sahibi olan, kontrol eden veya yöneten bir borç veren için geçerli olabilecek geniş sorumluluk hükümleri içerir. Örneğin, bir borç veren kirlenmiş gayrimenkul varlıkları üzerinde alınan teminatın farkına varırsa, borç veren, temizleme sorumluluğunu üstlenmek için durum üzerinde yeterli “kontrole” sahip olabilir.

8.2 Borç Verenin Korunması

Borç verenler, kendilerini sorumluluk riskinden korumak için, yatırım yapmadan önce bir teşebbüsün doğasında bulunan potansiyel çevresel yükümlülükleri araştırmalı ve paranın çevresel beklenmedik durumların karşılanması için tahsis edilmesini sağlamalıdır. Ayrıca, kredi verenler, bir sitenin sahibinin veya operatörünün, sözleşmenin ilerlemesinde herhangi bir çevresel düzenlemeyi veya politikayı karşıladığı ve / veya aştığı herhangi bir kredi sözleşmesinin şartı olarak belirleyebilir. Son olarak, bir kredi veren, bir çevresel suçtan kaynaklanan herhangi bir olası arızayı daha da azaltmak için bir tazminat talep edebilir veya ek sigortalı olarak adlandıran bir sigorta poliçesi sunulmasını isteyebilir.

9. Hukuki Sorumluluk

9.1 Hukuk İddiaları

Tazminat veya diğer hukuk yolları için hukuk davaları, rahatsızlık, ihmal, ihlal veya mülk değerinin kaybı gibi genel hukuk dava nedenleri veya çevre mevzuatında belirtilen yasal dava nedenleri yoluyla yapılabilir.

9.2 Örnek veya Cezai Zararlar

Kanada doğal yargı yetkisine sahip mahkemeler, neredeyse her zaman örnek niteliğinde veya cezai tazminatlara karar verme yetkisine sahiptir. Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, söz konusu davranış kaba, kötü niyetli, keyfi veya son derece kınanma niteliğinde olmadığı sürece bu tür zararlara hükmetmeleri pek olası değildir. Cezai tazminat verme çıtası yüksektir, ancak Alberta’da ve başka yerlerde çevresel sorumlulukların ihlali nedeniyle cezai zararlar verilmiştir.

9.3 Sınıf veya Grup Eylemleri

Çevreyle ilgili hukuk davaları için sınıf davaları mevcuttur. Ancak, Kanada’daki toplu davaların devam edebilmesi için önce bir mahkeme tarafından “onaylanması” gerekir. Bu süreç, iddianın ortak sorunları ortaya çıkarmasını ve bu sorunları çözmek için tercih edilen yolun sınıf takibi olmasını sağlar. Bununla birlikte, çevreyle ilgili çok az vaka, bu ilk eşiği aşmıştır. Sıfır atık kutuları tamamen kendi imalatımız olup istenilen atık türünde üretim yapılmaktadır.

9.4 Önemli Noktalar

2014 yılında yayınlanan iki temyiz kararı, toplu eylem rejimlerinin çevresel zararları telafi etmek için genellikle uygun olmadığını doğruladı: Kanada (Başsavcı) v MacQueen, 2013 NSCA 143 ve Windsor v Canadian Pacific Railway Ltd, 2014 ABCA 108. Çevresel eylem nedenleri olmasına rağmen sınıf üyeleri arasında ortak sorunları içeriyor gibi görünebilir, bu iddiaların kanıtı genellikle bireysel bir konudur.

10. Sözleşmeye Dayalı Anlaşmalar

10.1 Devir veya Bölüştürme Sorumluluğu

Tazminatlar ve diğer sözleşme düzenlemeleri, çevre kirliliği veya yasa ihlalleri için yükümlülüğün aktarılması veya paylaştırılması için kullanılabilir, ancak her bir taraf grubu için uygun şartlar elbette gerçeğe özgü olacaktır. Ancak, düzenleyiciler de dahil olmak üzere üçüncü şahısların bu tür anlaşmalara bağlı olmaları muhtemel değildir ve hukuken sorumlu olan taraftan dava açma veya tazminat talep etme hakkına sahiptir. Bu tür tazminatlara ve sözleşmelere güvenen kirleticiler, bu mekanizmalar aracılığıyla kendi başlarına tazminat talep etmelidir.

10.2 Çevre Sigortası

Kanada’daki ticari genel sorumluluk politikalarının çoğu kirlilik sorumluluğunu hariç tutar. İşletmeler, isteğe bağlı bir kirlilik yükümlülüğü uzatması satın alabilir, ancak bu tür uzantılar katı istisnalara tabi olacaktır.

Bunun yerine, Kanadalı işletmeler Kanada’daki çeşitli sigorta şirketlerinden birinden çevresel sorumluluk politikası satın almak isteyebilir. Bu politikalar, diğer şeylerin yanı sıra, ani veya kademeli bir kirlilik olayından, atık yönetim hizmetlerinden, depolama tanklarından ve yüklenicilerden kaynaklanan sorumluluğu kapsayabilir.

11. Kirlenmiş Arazi

11.1 Kirlenmiş Araziyi Yöneten Temel Kanunlar

Kontamine alanlar üzerindeki yargı yetkisi, Kanada’daki federal ve eyalet / bölge hükümetleri arasında bölünmüştür. Federal hükümetin su ve toprak kirliliğiyle ilgili iyileştirici ve önleyici emirler verme yetkisi vardır ve herhangi bir federal topraklar üzerinde yargı yetkisi vardır. Diğer tüm araziler, il kontamine sahalar mevzuatına tabidir.

İl kontamine alanlar mevzuatı, tehlikeli atıkların bertarafı ve depolanması, saha incelemeleri, izinler ve yetkilendirmeler, kirliliğin önlenmesi, saha iyileştirmesi, idare, cezalar ve daha fazlasını detaylandırır. Bunların tümü, çevre ve mülk yönetimi ile ilgili olarak eyalet yargı yetkisine girer.

Kirlenmiş alanlar; toprak, tortu, buhar veya yeraltı suyunun risk bazlı kriterleri, standartları veya koşulları aşan miktarlarda veya konsantrasyonlarda öngörülen bir madde içerdiği arazi alanları olarak tanımlanır. Reçeteli maddeler genellikle kükürt, petrol hidrokarbonları, ağır metaller ve CFC’ler gibi tehlikeli maddeleri içerir.

“Sorumlu bir kişi” tanımlanmış bir kontamine sahayı iyileştirmediğinde, bir düzenleyici makam, düzeltmenin gerçekleştirilmesini sağlamak için bir düzeltme emri çıkarabilir. Bu, kontaminasyon şiddetliyse veya sorumlu kişi düzeltme gereksinimlerini gönüllü olarak yerine getirmiyorsa meydana gelebilir.

Kirlenmiş bir siteyi iyileştirme maliyetlerinden sorumlu olabilecek kişiler, bir sitenin mevcut sahibi veya operatörü, bir sitenin önceki sahibi veya operatörü, sitede bulunan öngörülen maddeyi üreten kişiler ve belirtilen maddeyi nakleden kişilerdir. sitede bulundu.

Ancak, belirli istisnalar geçerlidir. Örneğin, önceki bir sahip veya işletmeci, siteye sahip oldukları veya kontrol ettikleri sırada sitenin kontamine olmadığını ve kontaminasyona katkıda bulunmadığını ispatlayabilirse sorumlu tutulmayabilir. Benzer şekilde, davranışlarının hiçbirinin kötüleşmediğini veya iyileştirme maliyetlerine katkıda bulunmadığını kanıtlayabilen mevcut mal sahibi sorumlu tutulamaz.

Kirlenmiş arazinin iyileştirilmesinden birden fazla kişi sorumlu olabilir ve sorumluluk genellikle tarafların kirliliğe katkısına veya kusur derecesine göre paylaştırılır. Gehring ve diğerleri v Chevron Canada Limited ve diğerleri, 2006 BCSC 1639, iyileştirme maliyetlerinin tahsisine ilişkin yorum sağlar.

Kirlenmiş araziyi iyileştirmekten sorumlu bir kişi, orijinal kirletenden veya eski arazi sahibinden yardım isteyebilir. Bu tür eylemler, bazı illerde sözleşme hukukunda, ihmal nedeniyle veya yasal dava nedeni yoluyla mevcut olabilir.

Bir kirleten veya arazi sahibi, kontamine bir sahanın sorumluluğunu bir alıcıya sözleşme yoluyla devredebilir. Bununla birlikte, çoğu ildeki çevre mevzuatı, düzenleyicilere, önceden kirlenmiş mülklere sahip olan veya bu malları kontrol edenlere iyileştirme tedbirleri uygulama emri verme izni vermektedir. Maliyetlerini telafi etmek veya yükümlülüğü sınırlandırmak için sözleşme şartlarına güvenmek isteyen tarafların bu mekanizmalar aracılığıyla bir çare aramaları gerekecektir.

12. İklim Değişikliği ve Emisyon Ticareti

12.1 Temel Politikalar, İlkeler ve Kanunlar

Kanada ekonomisinin büyük bir bölümü kaynak temelli olmasına rağmen, ülkenin ekonomisi kıyıdan kıyıya büyük ölçüde farklılık göstermektedir. Bu nedenle, iklim değişikliğiyle mücadele stratejileri, uygulandıkları ekonomiler kadar çeşitlidir. Şu anda olduğu gibi, Kanada vilayetleri, karbon kredileri, yenilenebilir enerji kredileri ve emisyon standartlarıyla ilgili politikalara değişen bağlılıkla birlikte farklı çevre politikalarından oluşan bir yamaya sahiptir.

12.2 Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmaya Yönelik Hedefler

Kanada, başlıca uluslararası iklim değişikliği sözleşmelerinin imzacısıdır. Paris Anlaşması’nın bir tarafı olarak Kanada, sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar 2005 seviyelerinin% 30 altına düşürmek için ekonomi çapında bir hedef taahhüt etti.

Federal hükümet Paris Anlaşması’nı imzalamış olsa da, Kanada federal bir sistemdir ve federal ve eyalet düzeylerinin çevreyle ilgili konuları düzenleme yetkisi vardır.

İklim değişikliğiyle ilgili ilerleme için gereken işbirlikçi yaklaşımın farkında olarak, federal ve eyalet Çevre Bakanları, 2018 yılına kadar tüm eyaletlerin ve bölgelerin karbon fiyatlandırma girişimlerine sahip olmasını gerektiren Temiz Büyüme ve İklim Değişikliği Pan-Kanada Çerçevesini geliştirdi. Bununla birlikte, çerçeve, illere ve bölgelere, kendi ekonomilerine en iyi uyan farklı girişimler veya mekanizmalar yoluyla emisyon azaltma hedeflerini karşılamak için kendi politikalarını tasarlama esnekliği vermektedir.

Kanada, enerji verimliliği ile ilgili bir dizi yasal gerekliliği sürdürmektedir. Yönetmelikler, cihazlar, ampuller, ısıtma ve soğutma sistemleri ve araçlar dahil olmak üzere bir dizi ürün için geçerlidir. Enerji tasarruflu evlerin ve binaların inşasını ve enerji verimli endüstrilerin ve işletmelerin geliştirilmesini desteklemek için birçok teşvik programı da mevcuttur.

2017’de federal hükümet, Kanada’daki eyalet ve bölgelerin federal standartları karşılayan kendi karbon fiyatlandırma sistemlerini geliştirmeleri gerektiğini veya federal hükümetin eyaletlere ve bölgelere kendi programlarını uygulayacağını duyurdu. Bu duyuru sırasında, dört eyalet (karbon vergileri ile British Columbia ve Alberta ve sınır ve ticaret programları ile Ontario ve Quebec) zaten karbon fiyatlandırma sistemlerini uygulamıştı. Ancak Temmuz 2018’de Ontario hükümeti, sınırlarını ve ticaret programını düşürdüklerini duyurdu.

13. Asbest

13.1 Asbest ile İlgili Temel Politikalar, İlkeler ve Kanunlar

Kanada’da asbest yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve çevre mevzuatı tarafından yönetilmektedir. Federal olarak Tehlikeli Ürünler Yasası ve Kanada Tüketici Ürün Güvenliği Yasası gibi yasalar ve illerde İşçi Tazminatı Yasası gibi yasalar tarafından yönetilir. Federal hükümet, bazı sınırlı istisnalara tabi olarak asbest veya asbest içeren ürünlerin ithalatını, satışını ve kullanımını yasaklayacak düzenlemeler önerdi.

Bir binada bulunan asbestin kaldırılması veya yönetilmesi sorumluluğu genellikle bina sahibine aittir. Bununla birlikte, bazı illerde kiracı veya proje geliştiricisi gibi bir binanın kullanıcısı da bazı sorumluluklar üstlenebilir.

Arazi sahipleri veya işgalciler, belirli inşaat işlerine başlamadan önce bir iş öncesi değerlendirme yapmalıdır. Bulunan herhangi bir asbest, tadilattan veya tadilattan önce çıkarılmalı, kapatılmalı, kapsüllenmeli veya dikkatlice yönetilmelidir. Mevzuat, havalandırma, atık kapları ve dekontaminasyon ile ilgili olarak asbestin uzaklaştırılması sırasında belirli prosedürlerin uygulanmasını zorunlu kılar.

Asbest, 1980’lere kadar Kanada’da yalıtım, ateşe dayanıklılık ve inşaatta sıklıkla kullanılmıştır. Kanada da 2011 yılına kadar aktif bir asbest üreticisiydi. Sonuç olarak, Kanada’da asbeste maruz kalma nispeten yaygınlaştı ve asbestle ilgili hastalıklar Kanada’daki işyeri ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Buna rağmen, işverenlere karşı asbest davası nispeten nadirdir. Kanada’nın sosyalleştirilmiş bir sağlık sigortası sistemi vardır ve çoğu ilde zorunlu bir işçi tazminat programı vardır, bu da asbeste maruz kalma nedeniyle yaralanan işçilerin çoğunun dava açmadan tıbbi tedavi ve tazminat alacağı anlamına gelir.

Asbest davası yürütüldüğünde, işçi tazminat kurulları, işçi tazminat planlarını yönetmekten sorumlu organlar tarafından başlatılmış ve işçilere ve ailelerine tazminat ödeme maliyetlerini geri almak için asbest ürünleri üreticilerine karşı açılmıştır.

Asbest maruziyetine ilişkin bir tazminat talebinde bulunmak için, bir davacının fiili fiziksel zarar veya yaralanmayı kanıtlaması gerekir. Bununla birlikte, asbest ve mezotelyomanın uzun gecikme süresi, yaralanma veya zararın gerçekleştirilemeyeceği ve on yıllardır dava açılmayabileceği anlamına gelir.

Bu, Kanada mahkemeleri için zorluklar yarattı. Davacılar, genellikle uzun bir süre boyunca çeşitli kaynaklardan asbeste maruz kalmışlardır ve bu durum, nedensellik ve sorumluluğun uygun şekilde paylaştırılmasını zor bir konu haline getirmektedir. Daha yakın tarihli içtihat, mahkemelerin bu tür davalarda nedensellik konusunda daha rahat bir yaklaşım izleyeceğini öne sürüyor; bkz.Clements v Clements, 2012 SCC 32.

Kanada’daki asbest sorumluluğu ile ilgili önde gelen davalardan biri Privest Properties Ltd v The Foundation Co of Canada Ltd (1995), 11 BCLR (3d) 1 (SC), aff’d (1997), 31 BCLR (3d) 114 (CA). Privest, Kanada’da binalarda asbest içeren ilk dava oldu ve Britanya Kolombiyası tarihindeki en uzun davalardan biri olmaya devam ediyor ve 182 güne kadar mahkeme süresine sahip. Mahkeme, davacıların söz konusu binanın asbest içeren sprey ateşe dayanıklılık nedeniyle kirlendiği yönündeki görüşünü reddetti. Mahkeme, söz konusu maddenin doğası gereği tehlikeli bir ürün olmadığı sonucuna vardı, çünkü ateşe dayanıklılık krokidolit veya amosit asbest formları yerine krizotil içeriyordu. Bu karar, ateşe dayanıklılık ve inşaatta asbest kullanımına ilişkin sorumluluğu kısıtlayarak Kanada’da anlamlı bir emsal teşkil etti. Ayrıca daha önceki Amerikan otoritelerinden de önemli ölçüde ayrıldı.

Kanada eskiden asbest üretiminde dünya liderleri arasındaydı ancak asbest ihraç etmeyi bıraktı. Kanada, büyük miktarlarda olmasa da hala asbest ithal etmektedir. Asbest ithalatını ve satışını yasaklayacak bir yasa çıkarıldı, ancak söz konusu yasa henüz kraliyet onayını almadı.

14. Atık

14.1 Temel Kanunlar ve Düzenleyici Kontroller

Kanada’da, atıkları yönetme ve azaltma sorumluluğu federal, eyalet, bölge ve belediye hükümetleri arasında paylaşılır. Federal hükümet atık ihracatı ve ithalatını ve atıkların iller arası hareketini düzenlerken, iller atıkların kullanımını ve bertarafını düzenler. Hem “genişletilmiş üretici sorumluluğu” hem de “ürün idaresi” programları, ürünleri ömürlerinin sonunda yönetmek için kullanılır.

14.2 Çevresel Sorumluluğun Muhafazası

Bir atık üreticisinin veya göndericisinin, üçüncü bir şahıs tarafından bertaraf edildikten sonra atık sorumluluğunu elinde tutup tutmayacağı, söz konusu eyalete bağlıdır. Bazı illerde, mevzuat, atıkların yetkili bir atık yönetimi tesisi tarafından kabul edilmesinin ardından tetiklenen otomatik bir mülkiyet devri hükmünü içerir ve bu da üreticilerin veya göndericilerin daha fazla sorumluluğunu sınırlar.

Böyle bir hükmün bulunmadığı illerde, atığa sahip olan, kontrol eden veya yöneten herhangi bir geçmiş veya şimdiki sahibi veya kişi, üçüncü bir şahıs tarafından bertaraf edildikten sonra atık sorumluluğuna maruz kalır. Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, yükümlülüğün netleşmesi için serbest bırakma işlemine bir miktar doğrudan dahil olmak gerekir. Her iki şema kapsamında da üreticiler veya göndericiler, atığın kendi ellerinde veya nakliye sırasında meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmaya devam etmektedir.

14.3 Malların Tasarlanması, Geri Alınması, Kurtarılması, Geri Dönüşümü veya Elden Çıkarılmasına İlişkin Gereklilikler

Kanada’daki üreticilerin genellikle malları atık haline geldikten sonra geri almaları, geri dönüştürmeleri veya elden çıkarmaları gerekmez. Bununla birlikte, Kanada genelinde yasalar, malların geri kazanımı, geri dönüşüm ve bertarafına ilişkin maliyetlerin bir kısmını veya tamamını atık üreticilerine dayatmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yasalar, üreticileri sorumlu bir şekilde elden çıkarılabilecek ürünler tasarlamaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

15. Çevresel Açıklama ve Bilgi

15.1 Kendi Kendini Rapor Etme Gereksinimleri

Kanada’da çevresel olayları veya düzenleyicilere verilen hasarları kendi kendine bildirme gereksinimleri vardır. Bu gereklilikler genellikle petrol, kanalizasyon ve ozon tabakasını incelten maddeler gibi çevreye zararlı maddelerin dökülmesi veya salınması için geçerlidir. Daha büyük dökülmeler veya yayılmaların da genel olarak halka bildirilmesi gerekebilir.

Dökülmeleri veya diğer çevresel ihlalleri rapor etmeye yönelik yasal gerekliliklere ek olarak, bildirimde bulunulmaması, cezai zararlar yoluyla yaptırıma değer bir davranış kanıtı olarak bir suçlu aleyhine kullanılabilir.

15.2 Kamusal Çevre Bilgileri

Kanada devlet kurumları genellikle web sitelerinde çevresel bilgiler yayınlar. Halk ayrıca, neredeyse tüm kamu makamları ve organları ile neredeyse tüm hükümet belgeleri için geçerli olan bilgi taleplerine erişim yoluyla hükümet belgelerini ve bilgilerini talep edebilir.

15.3 Kurumsal Açıklama Gerekliliği

Yıllık raporlarda çevresel bilgilerin ifşası, Kanada’da hala büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak, Kanada menkul kıymetler kuralları uyarınca, raporlama yapan kuruluşlar (büyük ölçüde halka açık şirketler), çevresel ve sosyal konularla ilgili önemli bilgiler dahil olmak üzere tüm önemli bilgileri ifşa etmelidir. Rapor çıkaran kuruluşların, belirli bir menkul kıymetler borsasının politikaları kapsamında ifşa etme yükümlülükleri olabilir.

16. İşlemler

16.1 Çevresel Durum Tespiti

Çevresel durum tespiti tipik olarak Kanada’da birleşme ve satın alma, finans ve emlak işlemlerinde yürütülür. Gerçekleştirilen durum tespiti düzeyi, belirli bir mülkün mevcut olabileceği risk düzeyine (benzin istasyonu veya kuru temizleyici gibi) göre değişebilir.

Bir hisse satışında, hedef şirketin tüm varlıkları ve yükümlülükleri şirkette kalır; bu, alıcının, tarihi çevresel hasar veya çevre kanunu ihlalleri için ödenmemiş çevresel yükümlülükleri üstleneceği anlamına gelir.

Bir varlık satışında, alıcı tipik olarak satın alınan varlıklarla ilişkili satın alma öncesi çevresel yükümlülükleri devralmaz. Bununla birlikte, yasa gereği, alıcı, özellikle kirlenmiş bir saha durumunda, varlıkların önceden var olan çevresel koşulları için sorumluluğu devralabilir. Bir alıcı, devam eden bir mevzuata uyumsuzluk durumunu devraldığında da sorumlu olabilir.

Tipik olarak, Kanada hisselerinin veya varlıklarının bir alıcısı, ilgili çevre araştırmaları, raporları, izinleri, siparişleri, düzenleyici makamlardan önemli yazışmaları ve satıcıdan diğer kritik çevresel belgeleri talep edecektir. Bir alıcı, hedef şirketin çevresel uyumluluğuna ilişkin bilgi için kamu kayıtlarını da arayabilir, hedef şirketin üst düzey çevre çalışanları ile görüşmeler yapabilir veya bir çevre denetimi veya saha değerlendirmesi alabilir.

Özel şirketler, veritabanı ve görsel aramalardan oluşan Aşama I denetimleriyle “Aşama I ve Aşama II” değerlendirmeleri sağlarken, Aşama II denetimleri saha denetimi, numune toplama ve analizi ve genellikle saha ve potansiyele ilişkin bir inceleme ve tavsiyelerin sağlanmasından oluşur. iyileştirme.

16.2 Çevresel Bilgilerin İfşası

Çevresel bilgilerin bir alıcıya açıklanmasını zorunlu kılan çok az mevzuat vardır. Bazı yetki alanlarında, örneğin, il mevzuatı, mülkün potansiyel bir alıcıya bir site profili sağlamak için mülkün endüstriyel veya ticari bir amaç için kullanıldığını bilen veya bilmesi gereken bir gayrimenkul satıcısı gerektirecektir. Daha yaygın olarak, bir alıcıya çevresel bilgilerin ifşa edilmesi gerekliliği Kanada sözleşmelerine dahil edilmiştir. Mülke veya şirketin çevresel durumuna ilişkin sağlam beyanlar ve garantiler, bu ifadelerin doğru olmadığı durumlarda sorumluluk yaratacaktır.

Bir hisse veya varlık satışında “tipik” çevresel garanti, tazminat veya benzeri hükümler yoktur; riskin dağıtımı tarafların kendilerine bağlıdır. Ancak, Kanada ticari işlemlerinde çevresel sorumluluğun tahsisini etkileyecek beyanlar, garantiler ve tazminatların dahil edilmesi yaygındır. Bu hükümlerin kapsamına giren konular arasında mülkün durumu, kirlenmenin olmaması ve şirketin çevresel uyum durumu yer alır. Genellikle, bu tür garantiler ve tazminatlar zamanla sınırlı olacaktır.

17. Vergiler

17.1 Çevre Vergileri

Kanada’da, çevre üzerinde olumsuz etkisi olan faaliyet veya ürünlere çevre vergileri uygulanmaktadır. Bir fiyat teşviki yoluyla çevreye zararlı davranışları sınırlandırmak için tasarlanmışlardır ve diğer şeylerin yanı sıra enerji, ulaşım, kirlilik ve doğal kaynakların vergi esasları üzerinden alınırlar. Örnekler arasında federal ve eyalet yakıt tüketimi vergileri ve maden kullanımı, atık yönetimi ve karbon emisyonlarına ilişkin il vergileri yer alır. Diğer hükümler, işletmelerin maliyetleri telafi etmesine veya kirlilik kontrolü veya enerji tasarrufu ekipmanı ve makineleri için hızlandırılmış amortisman kesintileri almasına izin verebilir.

ÜRÜNLER

Çevre Hukuku
Çevre Hukuku
Çevre Hukuku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir